Haugvegen 2, 6015 Ålesund
Vakttelefon alle dager, hele døgnet: 
70 16 92 20

Gravferdsstønad

Bestemmelse om ytelser fra folketrygden

Den avdøde må være medlem i folketrygden på det tidspunktet han eller hun dør, eller være forsørget familiemedlem til en som er medlem i folketrygden.

Den som dekker utgiftene til gravferden har rett til stønaden. Han eller hun kan gi andre, f.eks. begravelsesbyrået, fullmakt til å få utbetalt stønaden. Fristen for å sette frem krav er 6 måneder etter dødsfall.

Disse stønadene kan gis: – Behovsprøvd gravferdsstønad med opptil kr. 22. 723.-* Stønad til båretransport når båren med den avdøde må transporteres over lengre avstander. (Egenandel kr. 2.272.-*)

* Beløpene gjelder fra 1. januar 2016.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvd og kan gis med opptil kr. 22.723,-* til dekking av alminnelige utgifter til gravferden.

Utgifter til gravmonument medregnes som utgift til gravferden.

Gravferdsstønad gis uavkortet til avdøde under 18 år, opptil 22.723,-*, til dekning av faktiske utgifter til gravferden.

Det gis ikke gravferdsstønad dersom avdøde og den gjenlevende samlet har en brutto finansformue (kontanter, bankinnskudd, aksjer eller obligasjoner på 44.166,- kroner eller mer.

Byrået ordner med alle søknader. Forutsetningen er at vi har siste års ligningsattest /selvangivelse eller en kopi av denne eller årets ligning.

*Beløpene gjelder fra 1. januer 2016.